Skip to main content

Polityka prywatności

Opis

01

Użytkowniku! Poniżej opisujemy zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

02

Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: akademiafb.pl (dalej jako: „Serwis”).
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem Twoich danych osobowych jest: Filipiak Babicz Legal spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 38, 60-786 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000820495, posiadająca NIP 7792405152, REGON 302061657 (dalej jako „Administrator” lub „Operator”).
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej Administratora: kontakt@akademiafb.pl
 4. Operator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) w odniesieniu do danych podanych przez Ciebie dobrowolnie w Serwisie. Zgodnie z RODO administrator to podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
03

Cele, podstawy prawne i sposoby pozyskiwania danych osobowych w Serwisie

 1. Serwis wykorzystuje Twoje dane osobowe w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  Cel przetwarzania danych  
  Podstawa prawna przetwarzania danych
   
  Obsługa zapytań przez formularz, kontakt telefoniczny lub mailowy art. 6 ust. 1 lit f) RODO (prawnie uzasadniony interes – kontakt z osobami realizującymi umowę w imieniu użytkownika) – w odniesieniu do osób występujących w imieniu uzytkownika
  Prezentacja oferty lub informacji nt. oferowanych produktów lub usług art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (czynności na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)

  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – przyjmowanie zapytań dotyczących oferowanych przez Administratora usług i udzielenie odpowiedzi)

  Zawarcie i wykonanie umowy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (czynności na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz w ramach wykonania umowy w tym umowy o świadczenie usługi newsletter) – w odniesieniu do użytkownika będącego stroną umowy
  Realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny)
  Działania analityczne i statystyczne art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – prowadzenie analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług)
  Realizacja potencjalnych roszczeń art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami)
  1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane Użytkownika, które zostają wprowadzone do systemów Operatora,
  • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczek”).
04

Okres przetwarzania danych przez Operatora

 1. Okres przetwarzania zależy od celu przetwarzania, w związku z tym:
  • w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy – okres przetwarzania odpowiada okresowi realizacji umowy;
  • w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie odbywa się do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • w pozostałych przypadkach przetwarzanie odbywa się przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
05

Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych są zaszyfrowane w taki sposób, że jedynie Operator posiadający klucz może je odczytać. Dzięki temu dane są chronione na wypadek próby kradzieży bazy danych z serwera.
 3. Operator regularnie okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
06

Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: cyberFolks.pl
07

Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców jak:
 • osoby upoważnione przez nas, pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,
 • firma hostingowa,
 • firmy obsługująca mailingi,
 • firmy obsługująca komunikaty SMS,
 • firmy, z którymi Administrator współpracuje w zakresie marketingu własnego,
 • kurierzy,
 • ubezpieczyciele,
 • kancelarie prawne i windykatorzy,
 • banki,
 • operatorzy płatności,
 • organy publiczne.
 1. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. ustawy o rachunkowości). W odniesieniu do danych osobowych wykorzystywanych do celów marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 2. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
 • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania oraz
 • przenoszenia danych.
 1. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w §5.7 wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z Serwisu.
 4. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 5. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
08

Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zapytania ofertowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
09

Logi Administratora

Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

10

Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu Ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator stosuje i korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem. Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu Ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 4. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
 5. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.
 6. Operator może stosować profilowanie w rozumieniu RODO.
11

Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies (dalej jako: „Cookies”).
 2. Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
  • Cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 3. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 4. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Cookies:
  Rodzaj Cookies Opis
  „sesyjne” (session cookies) Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  „stałe” (persistent cookies) „Stałe” Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie Cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
12

Zarządzanie plikami cookies – jak wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać Cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami Cookies, wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

13

Obowiązywanie Polityki

Polityka podlega na bieżąco aktualizacji. Aktualna wersja Polityki obowiązuje od dnia 7.09.2023 roku.