Skip to main content

Regulamin szkoleń

REGULAMIN

SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ FILIPIAK BABICZ LEGAL SP. K.

(dalej jako: „Regulamin”)

 • Definicje

Na potrzeby Regulaminu wskazane poniżej pojęcia przyjmują następujące znaczenie:

Filipiak Babicz Legal spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 38, 60-786 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000820495, posiadająca NIP 7792405152, REGON 302061657 (dalej również jako: „Filipiak Babicz Legal sp.k.”, „Organizator” lub „Administrator”);

Formularz/Formularz zapisu/Formularz kontaktowy – usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi interaktywnego formularza elektronicznego dostępnego w Serwisie, umożliwiającego zapis na szkolenie lub kontakt z Administratorem. Do wysyłki Formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu oraz Polityki prywatności stanowiących integralną część Umowy;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Przedsiębiorca-konsument – podmiot będący osobą fizyczną zawierającą z Organizatorem Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego. Przedsiębiorcy-konsumentowi przysługują wyłącznie te uprawnienia, które wynikają z niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Newsletter –bezpłatna usługa (wymagająca uprzedniego wyrażenia zgody przez Użytkownika na jej świadczenie) polegająca na regularnym/okresowym automatycznym otrzymywaniu przez Użytkownika na podany przez niego adres e-mail informacji handlowych związanych z Serwisem, w szczególności informacji o świadczonych przez Administratora usługach  w tym aktualnej ofercie szkoleń organizowanych przez lub z udziałem Administratora; usługa Newsletter jest świadczona przez czas nieoznaczony, przy czym Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Newsletter w trybie natychmiastowym poprzez skierowanie żądania na adres poczty elektronicznej Administratora: kontakt@akademiafb.pl albo za pośrednictwem Formularza, bądź też za pośrednictwem opcji opt-out dostępnej w każdej wiadomości otrzymanej w ramach usługi Newsletter;

Prawa do Serwisu — wszelkie prawa własności intelektualnej do marki, znaków towarowych, domeny, projektów, elementów graficznych, oprogramowania oraz wszelkich innych elementów o charakterze twórczym zawartych w Serwisie;

Serwis internetowy/Serwis – serwis internetowy udostępniany przez Administratora za pomocą sieci Internet, dostępny pod adresem https://akademiafb.pl/ (wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej integralną część) zapewniający korzystanie z jego zasobów, w szczególności zapoznanie się z aktualną ofertą usług szkoleniowych świadczonych przez Administratora, zawierający teksty, materiały fotograficzne, materiały audiowizualne, materiały multimedialne, grafiki i inne – zgodnie z aktualną ofertą Administratora, umożliwiający Użytkownikowi wypełnienie i przesłanie do Administratora kwestionariusza w celu zawarcia umowy o świadczenie usług szkoleniowych lub uzyskania dodatkowych informacji na temat oferty Administratora, jak również umożliwiający zawarcie Umowy o świadczenie usługi Newsletter;

Szkolenia realizowane online – usługa szkolenia realizowana przez Filipiak Babicz sp. k. świadczona drogą elektroniczną bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron lub Uczestnika w jedynym miejscu o jednym czasie (na odległość) usługa o charakterze szkoleniowym realizowana przez Organizatora. Szkolenie może mieć charakter konferencji, warsztatu, webinarium, kursu, egzaminu itp.

Szkolenia realizowane stacjonarnie – usługa szkolenia realizowana na terenie Filipiak Babicz Legal sp.k. przy ul. Grunwaldzkiej 38, 60-786 Poznań lub na terenie biura Warszawskiego przy ul. Śniadeckich 10, 00-656 Warszawa,

Szkolenia realizowane online i szkolenia realizowane stacjonarnie są w dalszej części łącznie zwane Szkoleniami. Na potrzeby Regulaminu Szkolenie oznacza Szkolenie realizowane online albo szkolenie realizowane stacjonarnie.

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm. Dalej jako „UŚUDE”) na zasadach określonych w Regulaminie;

Uczestnik – oznacza każdego, kto w sposób zgodny z prawem uczestniczy w Szkoleniu. W świetle Regulaminu, Uczestnikiem jest również osoba dokonująca rejestracji  osób, które będą bezpośrednio uczestniczyć w Szkoleniu.

Zasób/ Zasoby – oznacza każdą treść dostępną na stronie internetowej https://akademiafb.pl/ (wraz ze wszystkimi podstronami, stanowiącymi jej integralną część) obejmującą w szczególności: artykuły, nagrania ze szkoleń oraz wszelkie inne materiały informacyjno – dydaktyczne dostępne w Serwisie, w tym m.in. opracowania tekstowe, pliki graficzne, pliki PDF, wzory pism, kalkulatory, szablony, nagrania audio i video.

 • Realizacja usługi szkoleniowej
 • Usługa szkoleniowa jest realizowana po:
 • wypełnieniu formularza zapisu na wybrane przez Uczestnika szkolenie na stronie internetowej https://akademiafb.pl/;
 • opłaceniu usługi szkoleniowej zgodnie ze wskazówkami zawartymi w mailu od Organizatora, w tym akceptacji Regulaminu szkoleń realizowanych przez Filipiak Babicz Legal spółka komandytowa.
 • Po spełnieniu warunków, o których mowa powyżej, Uczestnik otrzymuje informację mailową wraz z instrukcją logowania się w ramach Szkolenia Online lub informacje niezbędne do udziału w Szkoleniu stacjonarnym.
 • Czas trwania szkolenia Organizator  wskazuje w ofercie na konkretne Szkolenie.
 • Organizator realizuje szkolenia po zebraniu minimalnej ilości Użytkowników, którzy chcą wziąć udział w Szkoleniu. W razie braku spełnienia wymogu minimalnej ilości Użytkowników, Organizator może anulować szkolenie, informując o tym osoby, które dokonały zgłoszenia.
 • Liczba Uczestników Szkolenia jest ograniczona. Filipiak Babicz Legal sp.k. ma prawo odmówić uczestnictwa w Szkoleniu.
 • Filipiak Babicz Legal sp.k. ma prawo wprowadzić zmiany w programie Szkolenia, zmodyfikować warunki techniczne oraz parametry Szkolenia z ważnych powodów (w szczególności takich jak zmiana legislacyjna, awaria systemów informatycznych) a wyżej wymienione nie będą powodowały naruszenia Umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem a Filipiak Babicz Legal sp.k.
 • Administrator i Uczestnik mają prawo do wypowiedzenia umowy o usługę szkolenia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Uczestnik ma prawo do zgłoszenia reklamacji zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Reklamacje należy kierować na adres e-mail: kontakt@akademiafb.pl lub listem poleconym na adres Administratora ul. Grunwaldzka 38, 60-786 Poznań. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać:
 • oznaczenie Uczestnika (imię, nazwisko lub firmę, adres pocztowy i adres e-mail i dane osoby upoważnionej do reprezentacji organizacji),
 • opis podstawy reklamacji (opis sytuacji uzasadniającej reklamację),
 • oczekiwania Uczestnika w stosunku do rozpatrzenia reklamacji.
 • Wymagania techniczne dla szkoleń realizowanych online
 • Korzystanie z Serwisu za pośrednictwem strony internetowej https://akademiafb.pl/ oraz platformy umożliwiającej realizację danego szkolenia online (www.clickmeeting.com; https://meet.google.com/; https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams/log-in)  wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:
  • dostępu do komputera, laptopa, tabletu, smartfona bądź innego odpowiedniego urządzenia multimedialnego pozwalającego na dostęp do Internetu i odbiór oraz przesył danych multimedialnych,
  • połączenie z siecią Internet,
  • przeglądarka internetowa umożliwiająca odczytywanie na urządzeniu dokumentów HTML z opcją akceptacji plików Cookies oraz obsługi JavaScript, bądź ewentualnie pobranie przez Uczestnika i zainstalowanie aplikacji dostarczanej przez platformę umożliwiającą realizację danego szkolenia online zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronach internetowych dostawców poszczególnych platform tj. odpowiednio na stronach oraz informacjami udostępnionymi przez Administratora: (www.clickmeeting.com; https://meet.google.com/; https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-teams/log-in),
 1. Uczestnik ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem sobie warunków technicznych o których mowa w niniejszym § 3 lit. a-d (w szczególności koszty dostępu do sieci Internet).
 • Administrator podejmuje wszelkie możliwe do wykonania przez niego działania zapewniające bezpieczeństwo połączeń z Serwisem.
 • Uczestnik powinien w miarę możliwości podjąć działania związane z bezpieczeństwem połączeń z Serwisem (np. poprzez instalację oprogramowania antywirusowego).
 • Korzystanie ze wszystkich zasobów Serwisu może być uzależnione od instalacji dodatkowego oprogramowania typu Java, JavaScript oraz akceptacji plików Cookies.
 • Postanowienia ogólne
 • Niniejszy regulamin zawiera postanowienia dotyczące świadczenia drogą elektroniczną usług w postaci dostępu do Zasobów Serwisu, w tym materiałów o charakterze informacyjnym i/lub dydaktycznym, zasady świadczenia usługi Newsletter, zasady ochrony danych osobowych Użytkowników (zawarte szczegółowo w Polityce Prywatności) oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 • Przedsiębiorcy-konsumenta nie wiążą te postanowienia Regulaminu które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu kodeksu cywilnego (art. 385(1) – 385(3) kodeksu cywilnego).Użytkownik chcący skorzystać z usług Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu, zaakceptować go i zobowiązać się do przestrzegania zasad w nim zawartych od momentu korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu oznacza pełną akceptację i potwierdzenie zrozumienia warunków Regulaminu.
 • Uczestnik dokonujący rejestracji lub wykupujący Usługę szkoleniową zobowiązany jest przekazać niniejszy regulamin wyznaczonym przez siebie Uczestnikom którzy będą brać bezpośredni udział w usłudze szkoleniowej. W przypadku zaniechania przez Uczestnika dokonującego rejestracji tego obowiązku, Administrator zwolniony jest z jakichkolwiek roszczeń zgłoszonych przeciwko niemu przez Uczestnika w związku z udziałem w usłudze szkoleniowej.
 • Każdy podmiot uczestniczący w usłudze szkoleniowej zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, w tym udostępnionych publicznie regulaminów usługi,  w tym w szczególności niniejszego Regulaminu.
 • Regulamin jest dostępny pod adresem: https://akademiafb.pl/ zakładka „Regulamin” w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 • Administrator podejmie należyte starania aby prowadzący szkolenia posiadali kompetencje niezbędne do przekazania uczestnikom wiedzy dotyczącej tematyki szkolenia, a udostępnione przez nich materiały były kompletne i czytelne.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z Serwisu, jak również wynikłych z bezpośredniego lub pośredniego stosowania informacji zawartych w Serwisie,
  • działania osób trzecich obsługujących sprzęt i oprogramowanie zapewniające prawidłowe i nieprzerwane działanie sieci Internet,
  • szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika bądź jego zasobów w związku z korzystaniem z Serwisu, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych i innego szkodliwego oprogramowania,
  • brak dostępności Serwisu zaistniały w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych, bez względu na przyczyny.
  • szkody powstałe w wyniku podania w treści Formularza zapisu/formularza kontaktowego niepełnych lub nieprawdziwych informacji.
  • przyswojenie wiedzy i zdobycie umiejętności przez Uczestników.
 1. Uczestnik nie może z ww. tytułów podnosić wobec usługodawcy jakichkolwiek roszczeń w tym żądać zwrotu całości lub części zapłaty.
 2. Uczestnik może żądać zwrotu uiszczonej opłaty za usługę szkoleniową w przypadku gdy usługa ta nie została wykonana z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Administratora oraz w przypadku globalnej awarii uniemożliwiającej prowadzenie szkolenia za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Za pośrednictwem Serwisu nie są wysyłane wiadomości e-mail lub sms zawierające zobowiązanie do instalowania oprogramowania, do dokonania płatności, wezwania, upomnienia o konieczności zapłaty za szkolenie lub rejestrację na szkolenie; nie są kierowane żądania podawania haseł. W przypadku stwierdzenia powyższych okoliczności Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Administratora.
 4. Zasady korzystania z udostępnianych materiałów
 5. O ile nie wskazano inaczej, wszelkie udostępniane materiały oraz wszystkie jego elementy składowe stanowią własność Filipiak Babicz Legal sp.k. lub prowadzących szkolenia i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 ze zm., dalej jako „Prawo autorskie”).
 6. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów ustawy Prawo autorskie. Wszelkie nieuprawnione kopiowanie i/lub rozpowszechnianie Zasobów jest zabronione.
 7. Uczestnicy nie mogą w jakikolwiek sposób utrwalać treści i przebiegu Szkolenia w przypadku naruszenia niniejszego zakazu Filipiak Babicz Legal sp.k.  może zablokować Uczestnikowi dostęp do Szkolenia lub z niego wyprosić. Opracowywanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, łączenie z innymi materiałami Zasobów i treści Serwisu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem jest zabronione.
 8. Jeżeli Filipiak Babicz Legal sp.k. udostępni materiały po Szkoleniu – udziela na nie niewyłącznej i niezbywalnej licencji, nieograniczonej terytorialnie na wszystkich znanych w momencie zawarcia polach eksploatacji. Nie mogą one być jednak wykorzystywane w jakichkolwiek celach komercyjnych. Użytkownik może korzystać z Zasobów wyłącznie na użytek własny, w tym na potrzeby prowadzonej działalności zawodowej (nie będącej jednocześnie działalnością konkurencyjną względem działalności prowadzonej przez FB), bez prawa do rozpowszechniania tych materiałów i zasobów na rzecz osób trzecich.
 9. Zadawane w trakcie Szkolenia pytania mogą być publikowane w celach edukacyjnych w trakcie Szkolenia lub w trakcie kolejnych edycji Szkolenia pod warunkiem anonimizacji danych Uczestnika.
 • Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu jest Administrator tj. Filipiak Babicz Legal spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 38, 60-786 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000820495, posiadająca NIP 7792405152, REGON 302061657.
 2. W ramach świadczenia usług drogą elektroniczną, Administrator jest uprawniony, na podstawie UŚUDE, do przetwarzania danych osobowych Użytkowników niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z usług objętych ofertą Administratora.
 4. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Serwisie dostępna jest w treści Klauzuli informacyjnej oraz Polityki prywatności na stronie Serwisu: https://akademiafb.pl/
 5. Adres poczty elektronicznej Administratora na potrzeby kontaktu z Administratorem to: kontakt@akademiafb.pl
 • Zagadnienia dotyczące płatności
 1. Filipiak Babicz Legal sp. k. oświadcza, że zgodnie z treścią informacji publikowanych o danym szkoleniu, szkolenia te są płatne lub bezpłatne.
 2. W przypadku szkoleń płatnych – wysokość zapłaty Użytkownika za udział w szkoleniu określa informacja o szkoleniu.
 3. Filipiak Babicz Legal sp. k. wystawia w terminie 14 dni od dnia zakończenia szkolenia fakturę, która zostanie doręczona Użytkownikowi w formie papierowej na podany adres bądź w formie elektronicznej.
 4. Zapłata wynagrodzenia powinna nastąpić w terminie określonym na fakturze, przelewem bankowym na rachunek wskazany w treści faktury. Za chwilę zapłaty uważa się moment uznania kwoty zapłaty na rachunku bankowym Administratora.
 5. Administrator dopuszcza możliwość dokonania przedpłaty wynagrodzenia na podstawie faktury proforma, która zostanie doręczona Użytkownikowi zgodnie z § 7 ust. 4.
 6. W przypadku gdy umowa o szkolenie zawierana jest poprzez złożenie przez Użytkownika zamówienia Administratorowi, do zawarcia tej umowy konieczna jest rejestracja polegająca na wypełnieniu specjalnego formularza rejestracyjnego na stronie www.akademiafb.pl i zatwierdzeniu przyciskiem „Wyślij zgłoszenie – zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty”. Prawidłowa rejestracja potwierdzona jest przez Usługodawcę w terminie do 3 dni roboczych od dnia dostarczenia prawidłowego zamówienia. Potwierdzenie zostanie przesłane do Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w zamówieniu.
 7. Przesłanie przez Administratora przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy.
 8. Użytkownik ma świadomość celów i zakresu przetwarzania danych osobowych zawartych w formularzu. Zasady, cele, zakres przetwarzania danych osobowych określa osobny regulamin – zgodnie z § 6.
 • Postanowienia końcowe
 • Filipiak Babicz Legal sp.k. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, przy czym Filipiak Babicz Legal sp.k. gwarantuje, że jakakolwiek zmiana Regulaminu odbywać się będzie bez uszczerbku dla już nabytych praw Użytkowników.
 • Użytkownicy są informowani o każdorazowej zmianie Regulaminu na stronie https://akademiafb.pl/ zakładka „Regulamin”.
 • Zmiany do Regulaminu są wiążące dla Użytkowników po 14 dniach od momentu zamieszczenia zmian do Regulaminu na stronie Serwisu https://akademiafb.pl/ zakładka „Regulamin”.
 • Postanowienia Regulaminu będą interpretowane według przepisów prawa polskiego.
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Prawo autorskie oraz Kodeksu cywilnego.

Ostatnia modyfikacja: 2 maja 2024 r.