Skip to main content

Regulamin

Regulamin

01

REGULAMIN

SERWISU INTERNETOWEGO AKADEMIAFB.PL

(dalej jako: „Regulamin”)

 

§1 Definicje

Na potrzeby Regulaminu wskazane poniżej pojęcia przyjmują następujące znaczenie:

Administrator/FBFilipiak Babicz Legal spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 38, 60-786 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000820495, posiadająca NIP 7792405152, REGON 302061657;

Formularz/Formularz zapisu/Formularz kontaktowy – usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi interaktywnego formularza elektronicznego dostępnego w Serwisie, umożliwiającego zapis na szkolenie lub kontakt z Administratorem. Do wysyłki Formularza niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu oraz Polityki prywatności stanowiących integralną część Umowy;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Newsletter – bezpłatna usługa (wymagająca uprzedniego wyrażenia zgody przez Użytkownika na jej świadczenie) polegająca na regularnym/okresowym automatycznym otrzymywaniu przez Użytkownika na podany przez niego adres e-mail informacji handlowych związanych z Serwisem, w szczególności informacji o świadczonych przez Administratora usługach  w tym aktualnej ofercie szkoleń organizowanych przez lub z udziałem Administratora; usługa Newsletter jest świadczona przez czas nieoznaczony, przy czym Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Newsletter w trybie natychmiastowym poprzez skierowanie żądania na adres poczty elektronicznej Administratora: kontakt@akademiafb.pl albo za pośrednictwem Formularza, bądź też za pośrednictwem opcji opt-out dostępnej w każdej wiadomości otrzymanej w ramach usługi Newsletter;

Prawa do Serwisu — wszelkie prawa własności intelektualnej do marki, znaków towarowych, domeny, projektów, elementów graficznych, oprogramowania oraz wszelkich innych elementów o charakterze twórczym zawartych w Serwisie;

Serwis internetowy/Serwis – serwis internetowy udostępniany przez Administratora za pomocą sieci Internet, dostępny pod adresem https://akademiafb.pl/ (wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej integralną część) zapewniający korzystanie z jego zasobów, w szczególności zapoznanie się z aktualną ofertą usług szkoleniowych świadczonych przez Administratora, zawierający teksty, materiały fotograficzne, materiały audiowizualne, materiały multimedialne, grafiki i inne – zgodnie z aktualną ofertą Administratora, umożliwiający Użytkownikowi wypełnienie i przesłanie do Administratora kwestionariusza w celu zawarcia umowy o świadczenie usług szkoleniowych lub uzyskania dodatkowych informacji na temat oferty Administratora, jak również umożliwiający zawarcie Umowy o świadczenie usługi Newsletter;

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm. Dalej jako „UŚUDE”) na zasadach określonych w Regulaminie;

Użytkownik – oznacza każdego, kto w sposób zgodny z prawem korzysta z Serwisu, w szczególności zamieszczonych na nim Zasobów, i z których korzystanie nie wymaga logowania ani posiadania konta użytkownika oraz jest nieodpłatne.

Zasób/ Zasoby – oznacza każdą treść dostępną na stronie internetowej https://akademiafb.pl/ (wraz ze wszystkimi podstronami, stanowiącymi jej integralną część) obejmującą w szczególności: artykuły, nagrania ze szkoleń oraz wszelkie inne materiały informacyjno – dydaktyczne dostępne w Serwisie, w tym m.in. opracowania tekstowe, pliki graficzne, pliki PDF, wzory pism, kalkulatory, szablony, nagrania audio i video.

02

§2 Wymagania techniczne

 1. Korzystanie z Serwisu za pośrednictwem strony internetowej https://akademiafb.pl/ wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca odczytywanie na urządzeniu dokumentów HTML z opcją akceptacji plików Cookies.
 2. Administrator podejmuje wszelkie działania zapewniające bezpieczeństwo połączeń z Serwisem.
 3. Użytkownik powinien w miarę możliwości podjąć działania związane z bezpieczeństwem połączeń z Serwisem (np. poprzez instalację oprogramowania antywirusowego).
 4. Korzystanie ze wszystkich zasobów Serwisu może być uzależnione od instalacji dodatkowego oprogramowania typu Java, JavaScript oraz akceptacji plików Cookies.
03

§3 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora drogą elektroniczną usług w postaci dostępu do Zasobów Serwisu, w tym materiałów o charakterze informacyjnym i/lub dydaktycznym, zasady świadczenia usługi Newsletter, zasady ochrony danych osobowych Użytkowników (zawarte szczegółowo w Polityce Prywatności) oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Użytkownik chcący skorzystać z usług Serwisu jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu, zaakceptować go i zobowiązać się do przestrzegania zasad w nim zawartych od momentu korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu oznacza pełną akceptację i potwierdzenie zrozumienia warunków Regulaminu.
 3. Regulamin jest dostępny pod adresem: https://akademiafb.pl/ zakładka „Regulamin” w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. szkody powstałe w wyniku korzystania bądź niemożności korzystania z Serwisu, jak również wynikłych z bezpośredniego lub pośredniego stosowania informacji zawartych w Serwisie,
  2. działania osób trzecich obsługujących sprzęt i oprogramowanie zapewniające prawidłowe i nieprzerwane działanie sieci Internet,,
  3. szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika bądź jego zasobów w związku z korzystaniem z Serwisu, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego Użytkownika wirusów komputerowych i innego szkodliwego oprogramowania,
  4. brak dostępności Serwisu zaistniały w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych, bez względu na przyczyny.
  5. szkody powstałe w wyniku podania w treści Formularza zapisu/formularza kontaktowego niepełnych lub nieprawdziwych informacji.
 5. Za pośrednictwem Serwisu nie są wysyłane wiadomości e-mail lub sms zawierające zobowiązanie do instalowania oprogramowania, do dokonania płatności, wezwania, upomnienia o konieczności zapłaty za szkolenie lub rejestrację na szkolenie; nie są kierowane żądania podawania haseł. W przypadku stwierdzenia powyższych okoliczności Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Administratora.
04

§4 Zasady korzystania z Zasobów Serwisu

 1. Wszelkie prawa do Serwisu przysługują Administratorowi.
 2. O ile nie wskazano inaczej, wszelkie Zasoby Serwisu oraz wszystkie jego elementy składowe stanowią własność Administratora i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509 ze zm., dalej jako „Prawo autorskie”).
 3. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów ustawy Prawo autorskie. Wszelkie nieuprawnione kopiowanie i/lub rozpowszechnianie Zasobów jest zabronione.
 4. Żaden z Zasobów nie może być wykorzystywany w jakichkolwiek celach komercyjnych. Użytkownik może korzystać z Zasobów wyłącznie na użytek własny, w tym na potrzeby prowadzonej działalności zawodowej (nie będącej jednocześnie działalnością konkurencyjną względem działalności prowadzonej przez FB), bez prawa do rozpowszechniania tych materiałów i zasobów na rzecz osób trzecich.
 5. Opracowywanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, łączenie z innymi materiałami Zasobów i treści Serwisu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem jest zabronione.
05

§5 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu jest Administrator tj. Filipiak Babicz Legal spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 38, 60-786 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000820495, posiadająca NIP 7792405152, REGON 302061657.
 2. W ramach świadczenia usług drogą elektroniczną, Administrator jest uprawniony, na podstawie UŚUDE, do przetwarzania danych osobowych Użytkowników niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z usług objętych ofertą Administratora.
 4. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Serwisie dostępna jest w treści Klauzuli informacyjnej oraz Polityki prywatności na stronie Serwisu: https://akademiafb.pl/
 5. Adres poczty elektronicznej Administratora na potrzeby kontaktu z Administratorem to: kontakt@akademiafb.pl
06

§6 Reklamacje

 1. Każdy Użytkownik może wnieść reklamację w związku z korzystaniem z usług oferowanych w ramach funkcjonalności Serwisu.
 2. Reklamacje można składać pisemnie, listem poleconym na adres FB: Filipiak Babicz Legal sp.k., ul. Grunwaldzka 38, 60-786 Poznań lub adres e-mail: kontakt@akademiafb.pl.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać:
  • dane osoby lub podmiotu wnoszącego reklamację (imię, nazwisko/ firmę, adres pocztowy lub adres e-mail, a w przypadku osób prawnych: nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją),
  • opis problemu będącego podstawą reklamacji,
  • opis oczekiwania odnośnie sposobu rozwiązania zgłoszonego w reklamacji problemu.
 4. Administrator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 5. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Administrator zawiadomi składającego reklamację w tej samej formie, w której dokonano złożenia reklamacji. Reklamacje które nie posiadają danych, o których mowa w ust. 3, nie podlegają rozpatrzeniu.
 6. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 7. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
07

§7 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, przy czym Administrator gwarantuje, że jakakolwiek zmiana Regulaminu odbywać się będzie bez uszczerbku dla już nabytych praw Użytkowników.
 2. Użytkownicy są informowani o każdorazowej zmianie Regulaminu na stronie https://akademiafb.pl/ zakładka „Regulamin”.
 3. Zmiany do Regulaminu są wiążące dla Użytkowników po 14 dniach od momentu zamieszczenia zmian do Regulaminu na stronie Serwisu https://akademiafb.pl/ zakładka „Regulamin”.
 4. Postanowienia Regulaminu będą interpretowane według przepisów prawa polskiego.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy UŚUDE, ustawy Prawo autorskie oraz Kodeksu cywilnego.

Ostatnia modyfikacja: 8 września 2023 r.