Skip to main content

Szkolenie – skarga pauliańska

Szkolenie ma na celu przybliżenie w ogólnej charakterystyki skargi pauliańskiej jako środka zwalczania nieuczciwych działań dłużników, a także jej zastosowania w odniesieniu do szczegółowych czynności prawnych.
Zapisz się
Cena: 499 netto PLN

Dla kogo

-banki, fundusze inwestycyjne, spółki zarządzające aktywami, inne podmioty rynku kapitałowego i finansowego dokonujące obrotu wierzytelnościami,

-dostawcy finansowania pozabankowego, w tym leasingodawcy, spółki faktoringowe,

-podmiotu inwestujące w aktywa zagrożone, inwestorzy private debt,

-obligatariusze i inni wierzyciele zbiorowi,

-jednostki organizacyjne lub ich grupy podejmujące działania reorganizacyjne,

-wierzyciele o istotnej ekspozycji

-prawnicy in–house

-kadra zarządzająca

-pracownicy działów controllingu i windykacji podmiotów gospodarczych, zwłaszcza rynku kapitałowego i finansowego

-pracownicy spółek zajmujących się odzyskiem, zarządzaniem i inwestowaniem w wierzytelności

-inwestorzy distressed assets, wierzyciele indywidualni

 

Prowadzący

dr Łukasz Pilarczyk

Adwokat | Partner | Zastępca Szefa Działu Prawa Karnego
Czytaj więcej

Piotr Turski

Adwokat | Partner | Doradca podatkowy Makler | Certyf. Doradca ASO NewConnect
Czytaj więcej
01

Najbliższe szkolenia

Brak przyszłych wydarzeń powiązanych z tym szkoleniem.

02

Czego się nauczysz?

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestnika szkolenia wiedzy w zakresie prawidłowych metod weryfikacji przyczyn bezskuteczności egzekucji jak również mechanizmu odwrócenia negatywnych dla wierzyciela skutków bezskuteczności w drodze skargo pauliańskiej. Uczestnik nabędzie umiejętność wstępnego identyfikowania zachodzenia podstaw do zakwestionowania czynności prawnej dłużnika w drodze skargi pauliańskiej jak też zyska umiejętność oceny korzyści związanych z zastosowaniem tej instytucji w konkretnym przypadku. Nabywając wiedzę w zakresie aspektów prawnokarnych uczestnik będzie w stanie określić najbardziej optymalną ścieżkę w zakresie zwalczania nielojalnych zachowań dłużników, w tym przy wykorzystaniu uprawnień pokrzywdzonego.

03

Plan szkolenia

-znaczenie postępowania karnego dla postępowania ze skargi pauliańskiej

-możliwość uzyskania zaspokojenia przez wierzyciela pauliańskiego w toku postępowania karnego

-podstawowe przestępstwa przeciwko wierzycielom pauliańskim

-typowe i mniej typowe sposoby nielojalnego działania dłużników

-korzyści ze skargi pauliańskiej

-niektóre zagadnienia dot. ryzyk bezskuteczności w procesach transakcyjnych oraz M&A

-aspekty procesowe – dochodzenie roszczeń pauliańskich

-użyteczność wyroku pauliańskiego